NDO - Những nội dung về xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam cần phải được tiếp tục quán triệt sâu sắc và toàn diện hơn nữa trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế theo phát biểu định hướng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. https://tinyurl.com/nhandan727428

0 0

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, tăng thuế là biện pháp kiểm soát tốt nhất tình hình sử dụng thuốc lá tại Việt Nam như hiện nay. Với mức tăng thuế đủ lớn, sẽ giảm được số người hút thuốc, giảm bệnh tật và tử vong. Tỷ lệ sử dụng hút thuốc lá chung năm 2020 chỉ giảm 0,8% so năm 2015 (21,7% năm 2020 so với 22,5% năm 2015). Tỷ lệ nam giới hút thuốc là 42,3%, giảm 2% so với năm 2015 (45,3%) và tỷ lệ nữ giới hút thuốc là 1,7%, tăng so với năm 2015 (1,1%). Từ kết quả điều tra mô tả thực trạng sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam được thực hiện vào năm 2020 cho thấy, Việt Nam vẫn là một trong số 15 quốc gia sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới. Theo nghiên cứu của Bệnh viện K mới đây, tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá là 96,8%. Số ca tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm 73% tổng số ca tử vong do bệnh tật và thương tích ở Việt Nam. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao. Gánh nặng về kinh tế do sử dụng thuốc lá chiếm khoảng 49.000 tỷ đồng/năm (ước tính từ tổng tiêu thụ năm 2020). Chi phí điều trị 5 nhóm bệnh (ung thư phổi, ung thư đường tiêu hóa-hô hấp trên, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, nhồi máu cơ tim, đột quỵ) trên tổng số 25 bệnh do thuốc lá gây ra là khoảng 1% GDP tại Việt Nam. Hiện nay có khoảng 40.000 người tử vong/năm vì các bệnh liên quan thuốc lá. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự báo đến năm 2030, sẽ tăng lên tới 70.000 người tử vong/năm nếu các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả không được thực hiện. _______________ 📌 https://tinyurl.com/baonhandan727374

0 0

Hôm nay, 29/11, Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Nhân dịp này, Báo Nhân Dân có cuộc phỏng vấn GS, TS Phùng Hữu Phú-Nguyên Ủy viên Trung ương Ðảng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Ðảng Trung ương về các nội dung quan trọng của Hội thảo. PV: Thưa Giáo sư, vì sao tại thời điểm này Hội thảo quốc gia về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, lại được tổ chức? GS, TS Phùng Hữu Phú: Trước hết, Hội thảo quốc gia lần này là triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng. Văn kiện Ðại hội XIII trong định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người, đã đặt lên hàng đầu việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cơ bản trong phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Về ý nghĩa sâu xa, chúng ta đang trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, xã hội đang chuyển đổi về kinh tế, chính trị, văn hóa… Trong chuyển đổi ấy các giá trị trước đây dần dần thay đổi và đang từng bước định hình các giá trị mới. Trong khi giá trị cũ chưa mất hẳn đi, còn giá trị mới chưa định hình hẳn làm nảy sinh tình trạng "hẫng hụt về mặt giá trị", thậm chí là "khủng hoảng về mặt giá trị". Việc phải sớm đẩy nhanh việc định hình một hệ giá trị mới để định hướng và dẫn dắt xã hội, dẫn dắt cộng đồng, dẫn dắt con người là rất quan trọng. Bởi vậy Hội thảo quốc gia lần này vừa triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII, vừa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, đây là Hội thảo rất quan trọng và thiết thực. ..... Xem chi tiết tại: https://tinyurl.com/nhandan727315

0 0

Sau ba ngày làm việc, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã cử hành phiên bế mạc vào ngày 29/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô (Thủ đô Hà Nội). Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội, trong đó nhất trí thông qua những nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, chương trình hoạt động Phật sự khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ gồm 12 mục tiêu và giải pháp thực hiện thành công chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027). Đại hội kêu gọi toàn thể tăng ni, cư sĩ, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động Phật sự ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng mạnh mẽ các chương trình hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng nền văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc. Đưa kết quả của bốn đề án văn hóa Phật giáo vào thực tiễn xây dựng hệ giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam. ________________ 📌 https://tinyurl.com/baonhandan727402

0 0

[Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới"] Sáng 29/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Hội đồng lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. ________________ 📌 https://tinyurl.com/baonhandan727370

0 0

Những năm gần đây, đất nước ta đã có sự thay đổi nhanh chóng về điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là giao lưu quốc tế trong thời đại 4.0. Ðiều ấy bên cạnh những thuận lợi đặt ra không ít thách thức khi một số giá trị cũ không còn phù hợp, việc du nhập những giá trị mới thiếu sự chọn lọc làm nảy sinh nhiều hệ lụy. Do đó, việc xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người phù hợp với tình hình là vô cùng cấp thiết. Ðặc biệt xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện là yếu tố trung tâm, trọng điểm, cần nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng các hệ giá trị cốt lõi làm mục tiêu cho quá trình xây dựng, những giá trị, chuẩn mực được xây dựng phải có tính kế thừa, phát huy yếu tố tích cực trong văn hóa, lối sống người Việt, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Công cuộc đổi mới ở đất nước ta đã trải qua chặng đường 36 năm. Trong khoảng thời gian ấy, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, giao lưu quốc tế có những thay đổi mang tính căn bản. Không ít giá trị cũ không còn phù hợp với bối cảnh mới, trong khi đó, nhiều quan niệm, giá trị mới được du nhập thông qua giao lưu quốc tế. Nền kinh tế thị trường kéo theo tình trạng đề cao các giá trị vật chất, điều này bao hàm cả yếu tố tích cực khi khuyến khích làm giàu chính đáng, nhưng mặt trái là nhiều khi đặt nặng giá trị đồng tiền, lối sống hưởng thụ, thực dụng. Cá nhân con người lâu nay vốn là tế bào của gia đình, xã hội, giờ không ít người có nhu cầu khẳng định cái "tôi" cá nhân mạnh mẽ, nhất là với giới trẻ thế hệ sinh sau thập niên 1990. Những năm gần đây, đặc biệt khi bước vào thời kỳ Cách mạng 4.0, giao lưu quốc tế ngày càng nhanh chóng và rộng mở tiếp tục khiến các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống chịu sự "va chạm" mạnh mẽ, nhiều trường hợp yếu tố truyền thống trở nên yếu thế. Ðiều này khiến nguy cơ đánh mất bản sắc "từ bên trong", bị "hòa tan" luôn hiện hữu..... Xem chi tiết tại: https://tinyurl.com/nhandan727329

0 0

NDO - Ngày 29/11, Bộ Giao thông vận tải cho biết, đã có văn bản yêu cầu các Ban Quản lý dự án: 2, 6, 7, 85, đường Hồ Chí Minh, Thăng Long, Mỹ Thuận thực hiện các bước chuẩn bị triển khai các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn II (2021-2025) bảo đảm công khai minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm. https://tinyurl.com/nhandan727433

0 0

Dự báo, từ ngày 1-4/12, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định có khả xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3,0-5,0m, hạ lưu các sông từ 1,0-2,5m. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (29/11), mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định đang biến đổi. Cảnh báo, từ ngày 1-4/12, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định có khả xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3,0-5,0m, hạ lưu các sông từ 1,0-2,5m. Đỉnh lũ trên hạ lưu các sông chính ở Quảng Trị đến Quảng Nam lên mức báo động 1 và trên báo động 1; các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định lên mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1. ________________ 📌 https://tinyurl.com/baonhandan727360

0 0

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị phát triển vùng đồng bằng sông Hồng Sáng 29/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. --- Xem chi tiết tại: https://tinyurl.com/nhandan727355

0 0

[Video] Núi lửa Mauna Loa ở Hawaii phun trào lần đầu tiên sau 40 năm NDO - Núi lửa Mauna Loa ở Hawaii - ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới hiện nay - ngày 27/11 đã bắt đầu phun trào lần đầu tiên kể từ năm 1984. Những hình ảnh ghi nhận từ trên cao cho thấy, từ khoảng 11 giờ 30 phút tối 27/11 (theo giờ địa phương), những dòng dung nham đỏ rực trào ra từ miệng núi lửa, phun khí và tro bụi bốc lên cao, tạo ra những đám khói và hơi nước khổng lồ trên Đảo lớn ở Hawaii. ---- Xem chi tiết tại: https://tinyurl.com/nhandan727349

0 0